ROZWÓD, A SEPARACJA

Na pewno każdy z Nas w swoim życiu usłyszał słowo ,,separacja’’ lub ,,rozwód’’. Należy pamiętać, że pojęcia te nie są tożsame, a między nimi istnieją istotne różnice. W tym momencie nasuwa się ważne pytanie, jakie są różnice, pomiędzy separacją, a rozwodem?

Małżonkowie, którzy podjęli ostateczną decyzję o rozstaniu mogą zakończyć swoje małżeństwo wybierając jedną z dwóch opcji, a mianowicie:

  • mogą żądać orzeczenia rozwodu lub
  • domagając się separacji.

Bez względu na to, którą opcję wybiorą małżonkowie, w obu przypadkach sprawę rozpoznaje Sąd Okręgowy. Sąd po przeprowadzeniu rozprawy, na której zostaną przedstawione wszystkie okoliczności, żądania małżonków, a także przesłanki prawne, wyda wyrok, w którym orzeknie separację albo rozwód.  

Czym jest separacja?

Na wstępie należy rozróżnić separacje faktyczną od prawnej.

  1. Separacja faktyczna jest to zupełne zerwanie pożycia małżeńskiego. Ma charakter jedynie faktyczny i nie wymaga orzeczenia Sądu, co nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
  2. Natomiast separacja prawna związana jest z ingerencją instytucji państwowych w panujące pomiędzy małżonkami relacje.

Zgodnie z treścią art. 611 k.r.o.  – ,,§ 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. § 2. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. § 3. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.’’.

Czym jest rozwód?

Zgodnie z treścią art. 56 k.r.o. – ,, § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. § 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. § 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.’’.

Sąd, który bada konkretną sprawę, aby móc wydać wyrok rozwodowy, skutkujący rozwiązaniem małżeństwa, musi stwierdzić, iż nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Zerwane muszą być wszystkie łączące małżonków dotychczasowe więzi, a mianowicie:

  • uczuciowa,
  • fizyczna,
  • gospodarcza.

Reasumując, istotną różnicą, występującą, pomiędzy separacją, a rozwodem jest fakt, iż w przypadku separacji  musi wystąpić jedynie zupełny rozkład pożycia małżonków i nie zachodzą przesłanki do orzeczenia rozwodu. Natomiast w przypadku rozwodu występuje zupełny i trwały rozkład pożycia. Przesłanki do orzeczenie separacji nie są tak restrykcyjne jak w przypadku rozwodu.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2020.0.1359)

Fras Mariusz (red.), Habdas Magdalena (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz.

Juchno -Marcjan Agnieszka, Sekuła-Barańska Karolina, Rozwód. Praktyczny przewodnik.

Meritum Prawo Rodzinne, 2. Wydanie, Wolters Kluwer